3S tillhör de mindre kända minnesreglerna, men är en av de absoluta grundstenarna för den enskilde stridande soldaten. Behärskar man dessa tre S ökar man chansen att överleva på slagfältet drastiskt.

Vad står de tre S:en för och hur praktiseras det? Saknar du kunskapen hjälper Petri-bloggen dig att bättre på dina färdigheter.

Som en av de absolut kortaste och mindre kända minnesreglerna, bidrar 3S till kraftfulla åtgärder som kan vara helt avgörande för att kunna verka och överlevnad i stridsställningen – framförallt i snabba lägen. Den påminner om enskild soldats åtgärder på kommando ”Eldställning!”. Rätt använd gör 3S soldaten mer aktiv i eldställningen, samtidigt som den avlastar gruppchefen när det behövs som bäst.

Bild 1 – Väl i eldställningen måste soldaten jobba med de förutsättningar som finns – det är här 3S blir ett stöd för planeringen. Foto: Jimmy Croona, Combat Camera, Försvarsmakten.

Förkortning av en akronym

3S är en förkortning för akoronymen (initialförkortningen) SSS som representerar tre ord som alla inleds på bokstaven S, och som skall påminna enskild soldat om åtgärderna vid ingående i eldställning.

3S står för:
Skyl
Skydd
Sök bättre eldställning

När 3S används

Minnesregeln 3S används av enskild soldat (eller stridspar / servis), när man går in i eldställning. Den används då som vägledning för de åtgärder som görs utan vidare order för att förbättra den individuella möjligheten att verka och överleva en strid på platsen. Soldaten påbörjar åtgärder enligt 3S efter att plats för eldställning tilldelats.

Genom att enskild soldat utbildas i 3S avlastas gruppchefen från detaljstyrningar kring eldställningen, och gruppchefen kan i högre grad fokusera på gruppens gemensamma frågor som eldområden, målangivning och samband. Gruppen uppnår därmed snabbare en högre stridsberedskap genom delegering och rutiner.

Skillnad på skyl och skydd

För att förstå 3S behöver man förstå skillnaden mellan skyl och skydd.

Skyl är skydd mot upptäckt, exempelvis att placera sig bakom ett buskage som man ser igenom, men som försvårar upptäckt av motståndaren.

Skydd är hinder för motståndarens påverkan, exempelvis en trädstam eller jordkulle som försvårar för kulor och splitter att träffa kroppen och som försvårar för motståndaren att nå verkan.

Skyl är viktigt eftersom det kan förhindra att egen gruppering röjs och man blir mål för motståndarens eld. När man väl är lokaliserad, då behövs skyddet för att öka chanserna att överleva motståndarens eldgivning.

Bild 2 – Skillnad på skyl och skydd.

Skillnad på eldställning och stridsställning

Förstår man inte skillnaden mellan eldställning och stridsställning, blir 3S svår att förstå i praktiken, därför ges här en förenklad förklaring.

Eldställning är en plats för eldgivning med ett vapensystem och tilldelas enskild soldat, stridspar eller vapenservis.

Stridsställning tilldelas ett kompani, pluton, tropp, grupp eller omgång. Skyttegruppens stridsställning består av flera individuella eldställningar (eller eldställningar för stridspar). Det är verkansenheten som får eldställning och det samlade förbandet i olika storlekar som får stridsställning, vilket gör att i en stridsvagnsplutons stridsställning består eldställningarna av fordonens gruppering (trots att varje fordon är en grupp).

Läs mer om skillnaden mellan eldställning och stridsställning i blogg nr 18.

Bild 3 – Stridsställning och eldställning. Till vänster eldställningar för stridspar, till höger eldställningar för enskilda soldater. Gruppens samlade eldställningar utgör stridsställning för gruppen. Gruppernas samlade stridsställningar utgör plutonens stridsställning.

Härkomst för minnesregeln

3S saknas som fastställd minnesregel i reglementen, men har som akronym blivit spridd de senaste decennierna, och baserar sig då på de instruktioner som finns i Soldaten i Fält.

Före 1986 återfinns inget samlat avsnitt kring ingående i eldställning, utan uppgifterna finns utspridda under avsnitten för Försvar och Skydd, men i Soldaten i Fält 1986 (SoldF 1986) anges följande råd på sida 12:

Välj eldställning så att du
 – får fritt skottfält
 – är skyddad mot upptäckt och beskjutning
 – har stöd för vapnet, armbågarna och kroppen samt
 – kan lösa elduppgiften
Kan du dessutom
 – undvika iögonfallande föremål,

 – utnyttja skuggan,
 – få rätt bakgrund,
 – välj rätt sida av föremål och
 – visa liten målyta.
Då har du en bra eldställning.
Om du har tid kan du också skottfältsröja så att du kan välja eldställning längre in i skogen.

Texten går sedan i arv till nästa upplaga Soldaten i Fält 2001 (SoldF 2001) som på sida 28 anger följande:

Välj eldställning så att du
• får fritt skottfält mot det mål eller målområde som angivits eller som du själv valt
• är skyddad mot upptäckt och beskjutning
• har stöd för vapnet, armbågarna och kroppen
För att få en bra eldställning ska du dessutom se till att
• undvika iögonfallande föremål
• utnyttja skuggan
• få rätt bakgrund
• välja rätt sida av föremål
• visa liten målyta
• ha tillgång till en nära och bra skyddsställning som inte bara skyddar mot insyn och beskjutning utan även skärmar av din egen värmeutstrålning
• ha frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Bild 4 -Sida 28 i SoldF 2001 förklarar åtgärderna vid kommande ”Eldställning!”.

Minnesregeln är inte helt uppenbar i denna text, utan en senare uppkommen snillrik förenkling, som med utbildning hjälper soldaten att göra rätt.

Skyl inkluderar:
 – skyddad mot upptäckt
 – undvika iögonfallande föremål
 – utnyttja skuggan
 – få rätt bakgrund
 – välja rätt sida av föremål
 – visa liten målyta
 – skyddsställning som även skärmar av din egen värmeutstrålning

Skydd inkluderar:
 – skyddad mot beskjutning
 – välja rätt sida av föremål
 – visa liten målyta
 – en nära och bra skyddsställning

Sök bättre eldställning inkluderar:
 – fritt skottfält
 – stöd för vapnet, armbågarna och kroppen
 – frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Variant 5S

Som så ofta kring de militära minnesreglerna kommer det snabbt fram förnyade versioner, så även på 3S, där en vanlig variant är 5S (även om ännu fler S kan skapas och läggas till regeln). Syftet med 5S är att påminna om fler av åtgärderna inom bättre eldställning, som annars måste tolkas in i de re grundläggande S:en.

5S står för:
Skyl
Skydd
Skottfältsröj
Sök bättre eldställning
Sök stöd för vapen

I minnesregeln har man lyft ut stöd för vapen från bättre eldställning till egen punkt (kan även skrivas som stöd för kropp och vapen), och även gett skottfältsröjning en egen punkt (vilket dock inte får ske i allt för stor utsträckning utan gruppchefens order, eftersom det kan röja grupperingen).

Det förekommer även att man lägger till punkten ”Sök skugga” och göra minnesregeln till 6S eller byter ut något av de andra S:en.

Skyl – tips & råd

Skyl handlar om motståndarens öga och primärt att undvika upptäckt och i andra hand att försvåra välriktad eld.

När eldställningen tilldelas innan stridskontakt, skall skyl främst tolkas som att uppträda i dolt och undvika att röja den egna grupperingen. Personalen skall därför hålla sig i under motståndarens siktlinje och undvika saker som kan avslöja närvaron (ruskande buskar, blänkande föremål, uppträda som siluett, med mera). Observera om möjligt eldområdet genom sly och använd vegetation och byggnadsdelar för att dölja egen närvaro. Enkla småbuskar kan fungera som maskering även om de inte helt skymmer. Ett tydligt exempel är vid strid i bebyggelse, att man inte uppträder i fönster och dörrar i onödan, utan gömmer sig bakom väggar och möbler, även om de inte skyddar vid eldgivning.

Bild 5 – Även gles sly kan bidra till skyl. Även relativt enkla och glesa föremål försvårar för det mänskliga ögat att identifiera konturen av ett huvud.

Skyl förbättras genom anpassning av personlig maskering och att eventuellt förstärka skylet genom att placera maskering framför stridsställningen.

Skugga bidrar till skyl, eftersom det mänskliga ögat dras till ljus och anpassas till en ljusomgivning, vilket gör det svårare att se saker i skugga. Det är speciellt svårt att se saker i skugga bredvid ljusare partier, men skuggan gör även att färger jämnas ut och kontrasten minskar och reflexer upphör.

Bild 6 – Placering i skugga bidrar till att det är svårare att upptäcka genom att minska kontrasten mellan olika färger och ta bort reflexer. Dessutom drags det mänskliga ögat mot upplysta föremål, istället för mörka ytor, och man reflexmässigt oftare på upplysta ytor.

Nyttja även föremål i omgivningen, för att titta under eller vid sidan av dessa – och inte över desamma. Välj inte heller den högsta punkten, utan nyttja svackor, och undvik iögonfallande föremål som drar till sig blicken och gör det lättare för motståndaren att skjuta välriktad eld.

Bild 7 – Välj placering i relation till föremål för att bli svårare att upptäcka.

Beakta risken för upptäckt genom IR-strålning och från drönare. Sök gärna eldställning under träd, och gärna granar då granris dämpar IR-strålningen bättre än löv.

I bebyggelse kan man dölja sig bakom väggar och inredning, även gipsväggar, tunna plåtväggar och gardiner försvåras upptäckt och välriktad eld. Undvik exponering i fönster och dörrar.

Skyl kan lätt förbättras genom att komplettera med maskering. Stridsställningens observatör kan exempelvis placera ut en liten gles ruska framför sig. Under väntan i kan enskilda skyttar även lägga maskering över sig för att minska risken för upptäckt från luften (främst drönare), gärna genom att lägga granris över kroppen som man medfört från en plats längre bak.

För att läsa mer om skyl, se SoldF 2001 sida 74-77 avsnitt Skydd mot upptäckt för mer information.

Skydd – tips & råd

Skyddet skall kunna förhindra att motståndarens eld påverkar dig, eller minska verkan av den. Soldaten bör dels beakta skyddet i själva eldställningen, och då följa devisen ”frontalt skydd – flankerande skjutriktning”, men även hitta en skyddsställning och den inte är utsedd av gruppchefen.

Bild 8 – Frontalt skydd, flankerande skjutriktning.

Frontalt skydd innebär att soldaten rakt framför sig bör ha något som stoppar minst finkalibrig eld och splitter för åtminstone större delen av kroppen.

Frånsett bebyggelse är det svårt att hitta eldställningar som har skydd i mer än en riktning. Säkerställ därför att du har skydd i den riktning som upplevs som den mest hotfulla, men beakta att hot kan komma från olika riktningar och vilket skydd som då finns i andra riktningar.

Skydd kan även innebära att fjärma sig från föremål som vid beskjutning kan bidra till fara genom restverkan genom brand, sekundärsplitter eller annat. Sten som kan splittras, glasföremål, gasbehållare, flaskor med kemiska vätskor, bränsle och ammunition är saker som kan ge restverkan vid träff.

För att läsa mer om skyl, se SoldF 2001 sida 78-81 avsnitt Skydd mot eldgivning för mer information, bland annat tabeller om vad som krävs för skydd mot finkalibrig eldgivning.

Sök bättre eldställning – tips & råd

När soldaten fått en stridsställning sig tilldelad kan detta vara antingen en väldigt specifik plats (exempelvis ”direkt höger om stenen”) eller en mer ungefärlig plats (exempelvis ”vid trädet”). Inom ramen för den plats som tilldelats skall soldaten alltid försöka hitta en bättre plats. En enkel flytt på några decimeter som ger bättre stöd eller skottfält kan avsevärt förbättra skydd eller möjlighet att verka från eldställningen. Är flytten så pass stor att den inte längre kan tolkas inom ramen för angiven plats, då måste soldaten meddela gruppchefen ett förslag på ny plats, innan byte sker för att inte riskera att planering av eldområden påverkas (genom att skytten hamnar i risk för egen eld eller genom att eldområdet begränsas).

Bild 9 – Hur gruppchefen anvisar plats för eldställning påverkar soldatens möjlighet att själv välja bättre eldställning. Hur stor frihet gruppchefen kan medge beror på situationen i övrigt (elduppgifter, tillgänglig terräng, med mera), men bör inte begränsas mer än nödvändigt.

Utifrån den anvisning som gruppchefen gett för platsen, kan soldaten även leta upp växeleldställning, vilket exempelvis kan vara på höger och vänster sida om samma sten. Detta för att kunna byta plats under striden och inte gör det för lätt för en motståndare som väntar på att skytten skall visa sig på samma ställa igen, men även för att få bättre synfält eller stöd för verkan mot olika delar av tilldelat eldområde.

Bild 10 – Växeleldställning till höger och vänster om stenen. Att byta till höger och vänster sida ett skydd kan räcka för att undvika att skytten lokaliseras och utsätts för välriktad eld. Helst bör dock avståndet mellan de två platserna vara minst några meter, samt i båda fallen erbjuda skyl och maskering för att uppnå bästa effekt.

Minnespunkten skall inte bara tolkas som att leta efter är bättre eldställning, utan även att göra befintlig eldställningen bättre. Enkla åtgärder kan vara att ta bort grenar och stenar som gör skjutställningen instabil eller obekväm, eller påbörja grävande av ett värn. Tänk inte bara verkan, utan även uthållighet och undvik därför om möjligt bland annat markkyla, regn och myrstackar.

Att skottfältsröja utan direkt order från gruppchefen bör ske restriktivt, och då främst avse saker omedelbart framför eldställningen som hindrar eldgivning, exempelvis mindre grenar och stenar som skymmer målområdet eller blockerar mynningen på vapnet. (Vid 5S blir skottfältröjning en egen punkt.)

En av de viktigaste faktorerna för välriktad verkanseld är att man har bra stöd för kropp och vapen. Sök där en ställning som medger stöd för kroppen utan att bli obekväm eller vara instabil, säkerställ bästa möjliga stöd för armar och vapen. (Vid 5S blir Sök stöd för vapen en egen punkt.)

Utbildning i 3S

För utbildning i 3S är det viktigt att ge målbild innan truppen övar praktiskt. Inlärningseffekten förstärks om man bjuder på aha-upplevelser. Ett sätt att göra detta är att låta övande trupp dels upp i lag som från motståndarsidan bedömer varandras val av eldställningar. Att använda bilder för att dokumentera och visa enskilda hur deras eldställning ser ut kan ge värdefulla minneseffekter.

För att ge enskild soldat maximal möjlighet att praktisera 3S bör man öva lägen där gruppchefen på avstånd anger ut en ungefärlig plats (typiskt vid ingående i stridsställning vid ont om tid), för att medge maximal anpassning från soldatens sida, till skillnad från när gruppchefen pekar ut en exakt plats (normalt vid ingående i stridsställning med gott om tid). Låt gärna delar av truppen betrakta eldställningarna från motståndarens perspektiv under utbildning, och därefter bidra med tips och råd.

För att simulera vyn från drönare kan man öva ingående i stridsställning intill en hög höjd eller byggnad, när truppen intar eldställning mot en tänkt motståndare på markplan, och därefter observera eldställningarna från höjden för att se vilka som syns mer eller mindre.

Vid skarpskjutning är säkerhet prioriterad, varför man ofta övar med lägre hänsyn till risk för upptäckt och istället optimerar för risken för exempelvis rikoschetter och övningsledarens möjlighet att övervaka säkerheten. En faktor man behöver acceptera vid skarpskjutning, men som också bör kommenteras och föranleder att lägga större vikt vid 3S under övning med lösammunition och motståndarstyrka.

Slutord

Som en av de kortaste minnesreglerna är 3S en kraftfull åtgärd som påverkar ett av de mest kritiska lägena när en skyttegrupp går in i stridsställning.

Om soldaterna kan hantera minnesregeln 3S, avlastas gruppchefen vid ingående i stridsställningen, och gruppen kan snabbare göra åtgärder som höjer stridsförmågan på platsen.

Väl genomfört bidrar minnesregel 3S till ökad möjlighet att verka i målet, likväl som minskad risk att bli röjd i förtid och ökad chans för överlevnad i strid.

Följ Petri-bloggen på Facebook och Twitter.

#3S #5S #eldställning

© Petri-bloggen, innehållet får inte kopieras för spridning, men dela gärna länken

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: