STARK är en mindre känd minnesregel som främst används inom problemhantering i civila sammanhang, men som också är passar väl för den militära ledarens beslutsroll och har därför börjat leta sig in i militära sammanhang. Lär dig något nytt och bli starkare i kritiska situationer när Petri-bloggen diskuterar minnesregeln.

STARK är inte en specifikt militär minnesregel, men används på vissa håll även militären och passar militär verksamhet mycket väl. Den är tänkt att hjälpa användaren i krissituationer, och då krigets krav innebär motsvarande snabba, kaotiska och potentiellt ödesdigra beslutsfattande fungerar den även bra som regel för den militära chefens beslutsprocess. Den militära ledningens förutsättningar gör också att den fungerar bra som stöd vid planering.

Bild 1 – STARK är en minnesregel för att klara av svåra uppgifter under pressade förhållanden, och hjälper användaren att hantera situationen, precis som teknik är viktigt vid tyngdlyftning för att maximera effekten av kroppens styrka – här illustrerat av Erik ”Myggan” Uddebom, svensk mästare i tyngdlyftning 1964. Foto: Wikimedia Commons (Public Domain).

En akronym

Som så många andra militära minnesregler är STARK en akronym (initialförkortning) där varje bokstav påminner om ett ord som är en rubrik (påminnelse) för olika åtgärder där man behöver vidta åtgärder.

Akronymen STARK står för:
 – Tänk
 – Agera
 – Reflektera
 – Kommunicera

Vissa likheter med STOP, SOLO & UBBA

STARK är mycket snarlik minnesregeln STOP, som är en minnesregel som påminner om att stanna upp och reflektera innan man agerar.

STOP:
 – Stanna
 – Tänk
 – Orientera
 – Planera

En tydlig skillnad är att STOP är avsedd för olika situationer, medan STARK är avsedd för krissituationer och dessutom att sedan kommunicera det som skett med andra.

STARK har även en likhet med minnesregeln SOLO som är ett råd till soldater på patrull.

SOLO:
 – Stanna
 – Observera
 – Lyssna
 – Ofta

SOLO beskriver dock ett visst beteende där man passivt skall inhämta information ofta (för att på så sätt öka chanserna för framgång), medan STARK fokuserar på att den skall användas för att aktivt agera på en situation.

STARK har också en tydlig koppling till UBBA (för många mer känd som OODA), som beskriver en cyklisk beslutsprocess.

UBBA:
 – Uppfatta
 – Bedöm
 – Besluta
 – Agera
(UBBA är en svensk version av den engelska akronymen OODA som står för Observe, Orient, Decide & Act.)

UBBA och STARK fokuserar båda på att hantera en kritisk situation. UBBA lägger dock fokus på den cykliska rutinen att göra om processen kontinuerligt, medan STARK egentligen är gjort för att hantera en enstaka krissituation. Att cykliskt upprepa STARK gör dock att den i princip löser samma funktion som UBBA, även om minnesorden är olika.

Historik

Petri-bloggen har inte hittat någon historik kring minnesregeln STARK, och har därmed inte heller hittat den i någon handbok eller reglemente. Minnesregeln har dock funnits i flera decennier.

Ursprungen till STARK finns i den engelska akronymen STAR (Stop, Think, Act, Review) som i sin tur är en utveckling av minnesregeln Stop-Think-Act. I den svenska varianten har den fått tillägget för kommunikation i akronymen.

STARK förekommer på flera ställen i det civila samhället och används bland annat på Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk som en del i säkerhetsarbetet. Det gör att några av bloggens läsare kanske har sett akronymen, men i andra sammanhäng än i just det militära.

Bild 2 – Akronymen STARK används bland annat vid Forsmarks kärnkraftverk som minnesregel för att hantera problem. Foto: Dennis140, Wikimedia Commons (Public Domain).

Stanna – tips & råd

Att stanna upp är ett sätt att öka sitt fokus. Försöker man hantera en komplex fråga samtidigt som man förflyttar sig eller arbetar med kroppen, då arbetar hjärnan samtidigt med andra beslut som stör hjärnan fokus. Även om du själv tycker att du kan göra flera saker samtidigt, ger du hjärnan bättre kraft genom att avsluta andra saker och fokusera på en sak.

Det är också viktigt att ge sig en kort stund att reflektera över situationen, innan man börjar agera för att inte agera fel och kanske göra situationen ännu värre.

Tänk – tips & råd

För att optimera en tankeprocess, begränsa frågeställningen genom att göra klart för dig vad som är fokus just nu. Inhämta nödvändig information från andra, omgivningen och dataunderlag, samt använd erfarenhet och fakta för att göra rimliga bedömningar kring osäkerheter. Identifiera det som är kritiskt i situationen, exempelvis fara för liv eller hur man undviker ytterligare skada, och låt det styra vilka beslut som behöver fattas.

Försök skapa ro för tankeverksamhet, för att undvika att bli distraherad kan det innebära att gå in i ett annat rum eller blunda och hålla för öronen för att minska omgivningens intryck.

Fundera främst över:
 – Möjliga handlingsalterantiv
 – Välj handlingsplan
 – Konsekvenser

Agera – tips & råd

Fatta beslut baserat på fakta och din bedömning av situationen.

I en krissituation (exempelvis vid personskada) kan agera vara snabb fysisk handling. Det kan då handla om saker som att stoppa blödning, trycka på nödstopp, varna andra eller begränsa en eldsvåda. Efter en katastrofal händelse kan det handla om att flytta personal till säkerhet och vid en enklare olycka kan det handla om att städa upp eller minska den skadliga inverkan.

I en stridssituation innebär agera ofta att undvika egna förluster och att få överhand i situationen. Det kan ofta innebära att snabbt försätta sig i skydd och besvara eldgivning för att beröva motståndaren initiativet.

Vid en planeringssituation kan agera innebära att besluta om en handlingsplan som senare skall utföras. Exempelvis kan en plutonchef fatta beslutet om hur plutonen skall genomföra en uppgift och därvid även bestämma vilken grupp som skall göra vad – vilket senare kommer omvandlas till order eller kommandon.

Reflektera – tips & råd

När du har agerat, ge dig själv tid att reflektera över situationen och fundera över utfallet.

Har du i en nödsituation valt att göra snabba åtgärder och stoppat en katastrof, reflektera över hur utfallet ser ut – vad det rätt, var det tillräckligt, finns det fler akuta saker att åtgärda, vad händer nu som en följd av agerandet, finns det även icke-kritiska saker att styra upp när det mest akuta är löst?

Har du i en planeringsfas fastställt upplägget för kommande verksamhet, reflektera över möjlig utveckling – vilka omfall behöver förberedas, vilka kritiska risker finns, vilka senare åtgärder kan förväntas, hur kommer logistik och samband inverka?

Kommunicera – tips & råd

För att omgivningen skall kunna dra nytta av kunskapen behöver man kommunicera.

Medan kommunikation kan kännas självklart, är en det av nyckelfaktorerna för människosläktets framgång – förmågan att överföra kunskap mellan varandra är en av vår arts framgångsfaktorer, men det behöver också skötas rätt för att fungera på bästa sätt. Punkten att kommunicera förtjänar därför här en

Har agerandet varit en panikåtgärd, då behöver omgivningen förstå vad som precis har skett – börja med det mest centrala i budskapet för att alla skall förstå sammanhanget, exempelvis ”varning” uppmärksamma alla på att det föreligger fara eller så kan orden ”skarp skada” klargöra att det inte är ett övningsmoment. Är krisen över kan en läges- eller incidentrapport vara den kommunikations om behövs just då.

Har minnesregeln använts för en planerad verksamhet, behöver det nu skapas en strukturerad order, helst en 5-punktsorder om det rör komplexa saker, annars en OBO (Orientering, Beslut, Order) eller minst en OBK (Orientering, Beslut, Kommando). På så sätt kommunicerar du med militär personal på ett sätt som dom är vana vid, och ökar chansen för ett gott genomförande av planen.

STARK i soldatrollen

I rollen som soldat kan minnesregeln STARK vara vägledande vid agerande när saker går snett.

Exempelvis kan en förare som kört i diket använda regeln för att göra rätt åtgärder:
 – Stanna fordonen innan situationen blir värre.
 – Tänk efter om det kan finnas skador och hur fordonet kan komma upp på vägen igen.
 – Agera genom att kontrollera skador, göra reparationer och komma upp ur diket på ett säkert sätt.
 – Reflektera över situationen när fordonet väl är upp på vägen igen och fundera över hur det kan undvikas att det sker igen: bör man sätta på kedjor på hjulen för att det är halt, behöver andra varnas för undvika fler dikeskörningar, kan lasten ha tagit skada eller finns det något annat som behöver hanteras nu?
 – Kommunicera genom att orientera högre chef om det inträffade och sätt vid behov upp varningsanordning på platsen.

I vissa situationer kan kommunikationen behöva komma tidigare, exempel på det kan var eldavbrott under strid:
 – Stanna till och sök skydd.
 – Kommunicera genom att ropa ”ELDAVBROTT!” för att dina stridskamrater skall förstå din situation.

 – Tänk efter vad som kan orsakat eldavbrottet (exempelvis smuts, snö, ammunitionsfel, felmatning av ammunition, tomhylsa som fastnat eller något annat).
 – Agera för att åtgärda felet.
 – Reflektera över hur det förhindras att det sker igen (exempelvis se till att magasinet sitter fast i magasinsstyrningen).

Även i andra fall kan det vara viktigare att kommunicera med andra för att undvika förvärrad skada, innan man vidtar övriga åtgärder.

Genom att följa STARK kan agerandet bli mer rationellt och även förebygga att något liknande sker igen.

Bild 3 – Akronymen STARK hjälper dig att hantera svåra situationer, främst avsett att stärka dig när något får galet, men fungerar även som stöd vid planering. Foto: Rickard Törnhjelm, Försvarsmakten.

STARK i chefsrollen

I rollen som chef är minnesregeln ett bra stöd för att hantera beslutsprocessen i kritiska situationer som sammanstöt med motståndaren,  men även för att ta fram en order under icke stressade förhållanden.

I striden kan STARK var ett stöd för att hantera olika krissituationer:

Stanna genom att ta dig och underlydande i skydd där det finns möjlighet att göra annat än överleva
 – Tänk igenom aktuell hotbild och möjliga konsekvenser för dig för underordnad personal, samt situationen skall hanteras för att överleva och ändå kunna lösa tilldelad uppgift
 – Agera genom att fatta ett beslut som får enheten att bidra till situationens hantering
 – Reflektera över konsekvenser och risker som det fattade beslutet medför för att hitta brister och kompletteringar
 – Kommunicera genom att ge order och/eller kommandon för att snabbt få ingång personalen, rapportera även till högre chef

STARK kan underlätta planeringen genom nedanstående förfarande:
 – Stanna upp och ge dig tid att fundera över situationen (låt ställföreträdaren leda verksamheten under tiden)
 – Tänk igenom rådande situation och kommande uppgifter: vad behövs just nu, vilka åtgärder behövs för att förbereda kommande uppgifter och vad behöver ske under kommande uppgift?
 – Agera genom att fatta beslut om vad som skall ske just nu och vem som löser vilka uppgift, bestäm sedan hur kommande uppgift avses lösas och bestäm vem som skall göra vad.
 – Reflektera över upplägget för att hitta svagheter och anpassningsbehov, samt vilka tänkbara händelseutvecklingar som kan inträffa i den planerade verksamheten (ex omfall, skadeutfall, med mera).
 – Kommunicera genom att förbereda en välformulerad order för kommande verksamhet innan den ges (en missuppfattad order leder till felaktigt agerande och kanske förödande konsekvenser).

Genom en relativt enkel process kan STARK bidra till ett bättre ledarskap som borgar för ett bättre resultat.

Slutord

STARK är en minnesregel som kan stärka användaren i både problemsituationer och även vid planering av kommande verksamhet. Genom sina enkla punkter hjälper den användaren att hantera saker i en logisk ordning och motverkar att man i stress missar det logiska tänkandet, samt förebygger att problem uppstår igen.Följ Petri-bloggen på Facebook och Twitter

#STARK #minnesregel

Emojis från OpenMoji (CC BY-SA 4.0).

© Petri-bloggen, innehållet får inte kopieras för spridning, men dela gärna länken

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: